Apie

Įkurta 2000 metais
Direktorė Aušra Butnorienė
Žalioji g. 17, Klovainiai, Pakruojo rajonas
Žemėlapyje
(8 421) 44 561, mob. +370 615 62 569
butnorieneausra@gmail.com
Susijusios naujienos

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

Steigėjas – Pakruojo rajono savivaldybės taryba.

Centro darbuotojai padeda jaunuoliams vystyti sugebėjimus užsiimant įvairia darbine veikla, sudarant kiekvienam individualią darbo programą, ugdant visapusišką savarankiškumą, tęsiant švietimo programą. Skatinami jaunuolių kalbos, bendravimo, savitarnos ir kiti įgūdžiai, stengiamasi integruoti proto ir fizinės negalios žmones į visuomenę. Neformalaus ugdymo srityje dirbama pagal individualias programas, atsižvelgiama į jaunuolių gebėjimus, sveikatą.


Įstaigos tikslas (misija)

 • Teikti dienos ir trumpalaikes socialinės globos paslaugas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Socialinių paslaugų katalogu.
 • Užtikrinti, kad kiekvienas Centro lankytojas gautų visumą paslaugų ir specialistų pagalbą dienos ir paros metu.
 • Sudaryti sąlygas neįgaliam asmeniui ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.
 • Šviesti visuomenę, kad neįgalus žmogus nėra mažiau vertingas nei sveikas. Mokyti ir stiprinti jų sugebėjimus gyventi savo bendruomenėje, pasirenkant priimtiniausią veiklos sritį, siekiant kuo didesnio savarankiškumo.
 • Kryptingai planuoti Centro veiklą.

Įstaigos uždaviniai

 • Teikti kokybiškas, lankytojų poreikius atitinkančias dienos ir trumpalaikes socialinės globos paslaugas.
 • Organizuoti lankytojų užimtumą atsižvelgiant į jų sveikatos būklę, intelekto, motorikos galimybes ir poreikius.
 • Sudaryti tinkamas sąlygas lankytojų poreikiams tenkinti.
 • Sukurti ir užtikrinti saugią, jaukią ir patogią aplinką kiekvienam Centro lankytojui.
 • Nuolat vertinti ir tobulinti Centro veiklos sritis ir tikslinti jas atsižvelgiant į poreikį, pasiekimus ir pasikeitimus.
 • Siekti racionalaus finansinių, materialinių ir darbo išteklių paskirstymo, perskirstymo ir naudojimo.
 • Sustiprinti neįgaliųjų sugebėjimus jiems priimtiniausioje darbinėje, meninėje ir kultūrinėje veikloje, atsižvelgiant į asmens sveikatą, individualias savybes bei pomėgius.
 • Užtikrinti socialines paslaugas padedančias palaikyti asmens funkcines galimybes ir leidžiančias jam kuo savarankiškiau gyventi.
 • Rūpintis, kad centro lankytojai galėtų realizuoti savo teises, dalyvautų saviraiškos, savęs aktyvinimo, centro vidaus gyvenime bei bendruomenės veikloje.
 • Padėti lankytojams adaptuotis ir integruotis į visuomenę.
 • Bendradarbiauti su juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos savivaldos institucijomis, visuomeninės globos bei paramos ir labdaros organizacijomis, su lankytojų artimaisiais, globėjais, švietimo,  globos, sveikatos priežiūros įstaigomis.

Teikiamos paslaugos

 • Teikia asmenims pagal jų savarankiškumo lygį šias dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, laisvalaikio organizavimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos paslaugų organizavimo, pagalbos rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalbos, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas.
 • Teikia šias bendrąsias socialines paslaugas: transporto organizavimo, sociokultūrines ir kitas.
 • Rūpinasi aplinkos pritaikymu neįgaliesiems.
 • Organizuoja kiekvieno lankytojo veiklą pagal individualią programą, kurią parengia specialistų komanda, atsižvelgdama į lankytojo poreikius, gebėjimus, tėvų/globėjų pastabas ir rekomendacijas.

Veikla, projektai

...


Pasiekimai, padėkos

...


Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais būdais remiate ir palaikote.

Taip pat dėkojame ir už pervestus Jūsų 2% gyventojų pajamų mokesčio. Kviečiame paremti mus.

Prašome užpildyti prašymą, kurį reikia asmeniškai pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) jums patogiu formatu.