Apie

Įkurta 2000 metais
Direktorė Aušra Butnorienė
Žalioji g. 17, Klovainiai, Pakruojo rajonas
Žemėlapyje
(8 421) 44 561, mob. +370 615 62 569
butnorieneausra@gmail.com
Susijusios naujienos

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

Steig?jas – Pakruojo rajono savivaldyb?s taryba.

Centro darbuotojai padeda jaunuoliams vystyti sugeb?jimus užsiimant ?vairia darbine veikla, sudarant kiekvienam individuali? darbo program?, ugdant visapusišk? savarankiškum?, t?siant švietimo program?. Skatinami jaunuoli? kalbos, bendravimo, savitarnos ir kiti ?g?džiai, stengiamasi integruoti proto ir fizin?s negalios žmones ? visuomen?. Neformalaus ugdymo srityje dirbama pagal individualias programas, atsižvelgiama ? jaunuoli? geb?jimus, sveikat?.


?staigos tikslas (misija)

 • Teikti dienos ir trumpalaikes socialin?s globos paslaugas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialin?s apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Socialini? paslaug? katalogu.
 • Užtikrinti, kad kiekvienas Centro lankytojas gaut? visum? paslaug? ir specialist? pagalb? dienos ir paros metu.
 • Sudaryti s?lygas ne?galiam asmeniui ugdyti ir stiprinti geb?jimus ir galimybes savarankiškai spr?sti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat pad?ti ?veikti socialin? atskirt?.
 • Šviesti visuomen?, kad ne?galus žmogus n?ra mažiau vertingas nei sveikas. Mokyti ir stiprinti j? sugeb?jimus gyventi savo bendruomen?je, pasirenkant priimtiniausi? veiklos srit?, siekiant kuo didesnio savarankiškumo.
 • Kryptingai planuoti Centro veikl?.

?staigos uždaviniai

 • Teikti kokybiškas, lankytoj? poreikius atitinkan?ias dienos ir trumpalaikes socialin?s globos paslaugas.
 • Organizuoti lankytoj? užimtum? atsižvelgiant ? j? sveikatos b?kl?, intelekto, motorikos galimybes ir poreikius.
 • Sudaryti tinkamas s?lygas lankytoj? poreikiams tenkinti.
 • Sukurti ir užtikrinti saugi?, jauki? ir patogi? aplink? kiekvienam Centro lankytojui.
 • Nuolat vertinti ir tobulinti Centro veiklos sritis ir tikslinti jas atsižvelgiant ? poreik?, pasiekimus ir pasikeitimus.
 • Siekti racionalaus finansini?, materialini? ir darbo ištekli? paskirstymo, perskirstymo ir naudojimo.
 • Sustiprinti ne?gali?j? sugeb?jimus jiems priimtiniausioje darbin?je, menin?je ir kult?rin?je veikloje, atsižvelgiant ? asmens sveikat?, individualias savybes bei pom?gius.
 • Užtikrinti socialines paslaugas padedan?ias palaikyti asmens funkcines galimybes ir leidžian?ias jam kuo savarankiškiau gyventi.
 • R?pintis, kad centro lankytojai gal?t? realizuoti savo teises, dalyvaut? saviraiškos, sav?s aktyvinimo, centro vidaus gyvenime bei bendruomen?s veikloje.
 • Pad?ti lankytojams adaptuotis ir integruotis ? visuomen?.
 • Bendradarbiauti su juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos savivaldos institucijomis, visuomenin?s globos bei paramos ir labdaros organizacijomis, su lankytoj? artimaisiais, glob?jais, švietimo,  globos, sveikatos prieži?ros ?staigomis.

Teikiamos paslaugos

 • Teikia asmenims pagal j? savarankiškumo lyg? šias dienos ir trumpalaik?s socialin?s globos paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, laisvalaikio organizavimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos paslaug? organizavimo, pagalbos rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pob?džio pagalbos, kasdienio gyvenimo ?g?dži? ugdymo ir palaikymo, darbini? ?g?dži? ugdymo, sveikatos prieži?ros ir kitas paslaugas.
 • Teikia šias bendr?sias socialines paslaugas: transporto organizavimo, sociokult?rines ir kitas.
 • R?pinasi aplinkos pritaikymu ne?galiesiems.
 • Organizuoja kiekvieno lankytojo veikl? pagal individuali? program?, kuri? parengia specialist? komanda, atsižvelgdama ? lankytojo poreikius, geb?jimus, t?v?/glob?j? pastabas ir rekomendacijas.

Veikla, projektai

...


Pasiekimai, pad?kos

...


Parama

Nuoširdžiai d?kojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais b?dais remiate ir palaikote.

Taip pat d?kojame ir už pervestus J?s? 2% gyventoj? pajam? mokes?io. Kvie?iame paremti mus.

Prašome užpildyti prašym?, kur? reikia asmeniškai pateikti Valstybinei mokes?i? inspekcijai (VMI) jums patogiu formatu.