Apie

Įkurta 2014 metais
Vyresn. socialinė darbuotoja Simona Areimaitė
Vaškų g., 7A, Linkuva.
(8 421) 51 193
linkuva.naminukas@gmail.com
Susijusios naujienos

Linkuvos SPC padalinys samariečių vaikų globos namai "Naminukas"

Steigėjas – Pakruojo rajono taryba. Padalinys įsteigtas 2014 m. rugsėjo 1 d. „Naminukas“, finansavimas iš savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų.

„NAMINUKO“ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. „Naminuko“ tikslas – teikti socialines paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos, sudaryti jiems tinkamas globos, ugdymo sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jie galėtų saugiai augti, vystytis, ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.
2. Pagrindiniai uždaviniai:
2.1. užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
2.2. sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;
2.3. užtikrinti vaikui globos, ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
2.4. rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje;
2.5. ieškoti netekusiems tėvų globos vaikams globėjų.
2.6. ugdyti darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, pasirenkant jo pomėgius ir poreikius atitinkančias ugdymo įstaigas;
3. Globos namų funkcijos:
3.1. užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą (priežiūrą visą parą, apsaugant jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo), ginti ir atstovauti vaiko teisėms ir teisėtiems jo interesams;
3.2. teikti kokybiškas socialines pagalbos paslaugas, atsižvelgiant į individualius vaikų poreikius;
3.3. sudaryti sąlygas visiems vaikams lankyti bendrojo lavinimo mokyklą, mokytis Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
4. skleisti darbuotojų socialinės veiklos patirtį.

Teikiamos paslaugos

Globos namuose teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos priežiūros organizavimo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos, vaikams nuo 3 iki 18 metų. Teikiamos globos kokybė siejama su kuo spartesniu vaiko adaptavimusi globos namuose, sustiprėjusio vaiko savarankiškumu bei vaiko grąžinimu į biologinę šeimą ir t. t

Veikla, projektai

...

Pasiekimai, padėkos

...

Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais būdais remiate ir palaikote.

Taip pat dėkojame ir už pervestus Jūsų 2% gyventojų pajamų mokesčio. Kviečiame paremti mus.

Prašome užpildyti prašymą, kurį reikia asmeniškai pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) jums patogiu formatu.