Apie

Įkurta 2004 metais
Direktorė Laimutė Kazokaitienė
L.Giros g. 3D, Pakruojis
Žemėlapyje
8 (421) 51 110, mob. +370 684 29 115
ncentras@gmail.com. www.pnspc.lt
Susijusios naujienos

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

Steig?jas – Pakruojo rajono savivaldyb?s taryba.

Sprendimas ?steigti Pakruojo nestacionari? socialini? paslaug? centr? Pakruojo rajono tarybos priimtas 2004 m. spalio 21 d. Nr. T-308, suremontavus patalpas buvusioje ligonin?je iš SADM finansuotos infrastrukt?ros programos l?š?.

?staigos tikslas (misija)

Teikti nestacionarias socialines paslaugas ?vairioms socialin?ms žmoni? grup?ms, r?pintis j? socialine integracija ir reabilitacija, siekiant pagerinti gyvenimo kokyb?, sudaryti s?lygas, užtikrinan?ias j? savarankiškumo išsaugojim?, skatinti sugeb?jim? pasir?pinti savimi ir integruotis ? visuomen?.

?staigos uždaviniai

 • teikti nestacionarias socialines paslaugas, ieškoti alternatyv? stacionarioms socialin?ms paslaugoms;
 • rengti ir ?gyvendinti socialini? paslaug? teikimo programas bei projektus, vykdomus savivaldyb?s teritorijoje;
 • užtikrinti aukšt? paslaug? kokyb?, taikant pažangius socialinio darbo metodus;

Teikiamos paslaugos

BENDROSIOS:

 • informavimo;
 • konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • maitinimo organizavimo;
 • apr?pinimo b?tiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • transporto organizavimo;
 • sociokult?rines paslaugas;
 • asmens higienos ir prieži?ros paslaugas;
 • Pagalba glob?jams(r?pintojams) ir ?vaikintojams;
 • kitas bendr?sias socialines paslaugas.

SPECIALIOSIOS:

 • socialin?s prieži?ros;
 • pagalbos ? namus;
 • socialini? ?g?dži? ugdymo ir palaikymo;
 • laikinos nakvyn?s;
 • intensyvios krizi? ?veikimo pagalbos.

SOCIALIN?S GLOBOS:

 • trumpalaik?s socialin?s globos;

Veikla, projektai

Centro veiklos pob?dis – teikti bendr?sias ir speciali?sias socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir j? šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir j? šeimoms, socialin?s rizikos šeimoms, socialin?s rizikos suaugusiems asmenims ir kitiems asmenims, turintiems socialini? problem?.

3 socialiniai darbuotojai dalyvavo savivaldyb?s vykdomame projekte „Psichosocialinio darbo gerinimas kuriant partneryst? tarp socialini? tarnyb?“ Nr. LLIV-242, vyko ? seminarus Latvijoje ir Lietuvoje, organizavo ne?gali?j? mokym?, reng? stovyklas.

2014 m. vykdomi t?stiniai projektai, finansuojami iš Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos:

 • „Priglausk mane“- glob?j? (r?pintoj?) ir ?vaikintoj? rengimas pagal GIMK program?;
 • „Šeimos užuov?ja“- kompleksini? paslaug? teikimas motinai (t?vui), patekus ? krizin? situacij?, siekiant išsaugoti vaik? šeimoje, apgyvendinant juos Laikino gyvenimo namuose.

Pasiekimai, pad?kos

Šiauli? apskrities viršininko pad?kos raštas (2009-09-23 ?sakymas Nr. P-242) direktorei už iniciatyvi? vadybin? veikl? siekiant užtikrinti kokybišk? socialini? paslaug? centro darb?, 2009-05-14 Pakruojo Mero pad?ka direktorei už kilnum?, humaniškum? ir pasiaukojam? meil? vaikams. 2009-09-27 direktoriaus pavaduotojai Mero pad?ka už nuošird?, iniciatyv? ir k?rybing? darb?, sprendžiant rajono socialines problemas, Mero pad?kas yra gavusi Nataša Dirbanauskien?, Rima Dili?nien?.

Parama

Nuoširdžiai d?kojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais b?dais remiate ir palaikote.

Taip pat d?kojame ir už pervestus J?s? 2% gyventoj? pajam? mokes?io. Kvie?iame paremti mus.

Prašome užpildyti prašym?, kur? reikia asmeniškai pateikti Valstybinei mokes?i? inspekcijai (VMI) jums patogiu formatu.

Svetain?

www.pnspc.lt