Apie

Direktorė Laimutė Kazokaitienė
L.Giros g. 3D, Pakruojis
Žemėlapyje
8 (421) 51 110, mob. +370 673 01 690
ncentras@gmail.com
Susijusios naujienos

Pakruojo nestacionarių SPC Bendruomeninių paslaugų tarnyba

Bendruomeninė paslaugų tarnyba yra Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys. Tarnybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams.

Įstaigos tikslas (misija)

Veiklos tikslas – teikti:
1. bendrąsias socialines paslaugas Pakruojo savivaldybės gyventojams, ugdant ar kompensuojant asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;
2. specialiąsias socialines paslaugas – socialinę priežiūrą:
2.1. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo socialinės rizikos šeimoms paslaugą, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas;
2.2. pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugą, vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti, teikiant atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus.

Įstaigos uždaviniai

Teikti bendrąsias ir specialiąsias – socialinės priežiūros socialines paslaugas socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, likusiems be tėvų globos vaikams, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos šeimoms, vaikus globojančioms šeimoms, krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimo netektis ir kt.) esančioms šeimoms ir jų nariams, vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti, kitiems asmenims ir šeimoms.

Teikiamos paslaugos

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, kitos bendrosios socialinės paslaugos, neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro atestuoti socialiniai darbuotojai teikia atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus:

  • vykdo globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paiešką, skleisdamas informaciją ir skatindamas įvaikinimą ir globą (rūpybą) šeimoje;
  • vykdo globos (rūpybos) ir įvaikinimo viešinimą;
  • vykdo asmenų (šeimų), norinčių globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaikus, įvadinį mokymą, pagal globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK;
  • vertina asmenų (šeimų) pasirengimą globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaikus, po įvadinių GIMK mokymų ir teikia išvadą;
  • vykdo asmenų (šeimų), globojančių (rūpinančių) ar įvaikinusių vaikus, tęstinį mokymą, pagal globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK;
  • organizuoja asmenų (šeimų), globojančių (rūpinančių) ar įvaikinusių vaikus, savigalbos grupes;
  • konsultuoja globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimas, prieš ir po globos (rūpybos) ir įvaikinimo, taiko individualų ir grupinį socialinio darbo metodus;
  • bendradarbiauja su Vaiko teisių apsaugos skyriumi (toliau VTAS), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM, teikia informaciją apie globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimas;
  • bendradarbiauja su VTAS, išsiaiškinant, ar fizinis asmuo tinkamas ir ar gali priimti vaiką laikinai svečiuotis, remiantis Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo 13 punktu;
  • rengia išvadas dėl sutuoktinio vaiko (vaikų) įvaikinimo.

Veikla, projektai

...

Pasiekimai, padėkos

2009-09-27 Pakruojo rajono savivaldybės mero padėka Ilmai Geležėlienei už nuoširdų, iniciatyvų ir kūrybingą darbą sprendžiant rajono socialines problemas;
2014-07-04 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM Teritorinės socialinių darbuotojų atestacijos komisijos Šiaulių – Telšių teritorinio pakomisių suteikta vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija Ilmai Geležėlienei;
2014-10-10 Pakruojo rajono savivaldybės mero padėka Ilmai Geležėlienei už profesionalumą, naujų įgūdžių ir žinių taikymą socialiniame darbe ir aktyvią visuomeninę veiklą;
2015-12-01 Ilma Geležėlienė atestuota vadovaujantis Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašu ir jai suteikta teisė vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą.

Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais būdais remiate ir palaikote.