Apie

Įkurta 2004 metais
Pav. soc. reikalams Ilma Geležėlienė
L.Giros g. 3D, Pakruojis
Žemėlapyje
8 (421) 51 110, mob. 8 683 12260
igelezeliene@gmail.com, www.pnspc.lt
Susijusios naujienos

Pakruojo nestacionarių SPC Globos centras

Globos centras yra Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, kuriam vadovauja direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, dirba du atestuoti socialiniai darbuotojai, du socialiniai darbuotojai, atliekantys globos koordinatoriaus funkcijas ir psichologas.

Darbo laikas

Pirmadieniais - ketvirtadieniais
8.00 – 17.00 val.
Penktadieniais
8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

Poilsio ir švenčių dienomis globos centras nedirba

Globos centro specialistai

Audronė Baškienė – globos koordinatorė, tel. 8 602 17053;
Indrė Sabienė – globos koordinatorė, tel. 8 604 74408;
Ilma Geležėlienė – direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams/atestuota socialinė darbuotoja, tel. 8 683 12260;
Roma Bartkevičiūtė – atestuota socialinė darbuotoja, tel. 8 650 85413;
Ingrida Jezdauskienė – psichologė, tel. 8 602 17058.

Tikslas

Globos centro tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Uždaviniai

Bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ugdyti ar kompensuoti gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;
Socialinės priežiūros paslaugomis teikti kompleksinę, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujančią pagalbą;
Socialinės globos paslaugomis teikti kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos.

Teikiamos paslaugos

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, kitos bendrosios socialinės paslaugos, pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, trumpalaikės socialinės globos.
Globos centro specialistai teikia paslaugas vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais bei asmenims siekiantiems jais tapti. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams (pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų administracijos prašymu):

 • organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
 • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
 • nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka;
 • įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas;
 • bendradarbiauja su Pakruojo rajono savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams);
 • renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su Pakruojo rajono savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių specialistais;
 • organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas Globos centro specialistams, budintiems globotojams, esant poreikiui – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais;
 • vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse sklaidą;
 • atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynų dalyviams;
 • organizuoja pagalbą budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams, bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, sudarydamas sąlygas vaikui palaikyti ryšį su broliais, seserimis, biologiniais tėvais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą biologinei vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, teikiančiais paslaugas šeimai.

Veikla, projektai

2018-10-30 pasirašyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis įgyvendinant vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektą, finansuojamą Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis.

Pasiekimai, padėkos

2018-12-12 Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padėka Ilmai Geležėlienei už prasmingą, ilgametį darbą ieškant, rūpinantis globėjais (rūpintojais), įtėviais bei tėvų globos netekusių vaikų likimais, jų gerove, globos (rūpybos) ir įvaikinimo skatinimu bei viešinimu;
2019 m. baigta magistrantūros studijų programa Socialinis darbas Šiaulių universitete ir suteiktas Socialinio darbo magistro laipsnis;
2019-06-26 Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteikta vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija Ilmai Geležėlienei.

Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mus vienokiais ar kitokiais būdais remiate ir palaikote.

Svetainė

www.pnspc.lt